Vayera: GRA: Avraham's Vision of Yetziat HaNeshama