דברים קצרים, ויקהל (שקלים) תשפ"ד, מורינו הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א